HỦ NẮP NHỰA THỦY TINH

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 350TT

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 500TT

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 750TT

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C328-TT

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C330TT

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C332TT

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*85mm

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*114

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*147

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*210mm

Hỗ trợ trực tuyến